Evidence skutečných majitelů

 

S účinností od 1.1.2018 byla do českého právního řádu implementována 4. AML směrnice, čímž vznikla povinnost všem právnickým osobám vedeným v obchodním rejstříku zapsat údaje o svých skutečných majitelích do nově zřízené evidence skutečných majitelů (dále jen ESM), a to nejpozději do 1.1.2019. I když velká část obchodních korporací tuto svou povinnost již splnila, neměly by zapomínat ani na to, že tento fakt v sobě zahrnuje také následnou povinnost, jakmile nastanou změny v údajích o skutečných majitelích, tyto změny aktualizovat i v zápisu v ESM.

Doposud sice nehrozí za nesplnění povinnosti zápisu do ESM žádné přímé sankce (pouze nepřímé – např. nemožnost účasti ve veřejných zakázkách apod.), to se však brzy může změnit. Podle 5. AML směrnice, která musí být implementována do českého práva nejpozději do 10.1.2020, mají porušení povinnosti podléhat „účinným, přiměřeným a odrazujícím opatřením nebo sankcím“. Lze tedy předpokládat, že připravovaná novela českého zákona o veřejných rejstřících určité sankce zavede.

Vedle toho je také třeba upozornit, že 5. AML směrnice přináší nový požadavek, aby evidence skutečných majitelů byla zpřístupněna veřejnosti. Novinkou je také další povinnost pro tzv. povinné osoby (např. banky a jiné finanční instituce apod.), aby při navazování nového obchodního vztahu s právnickými osobami, které podléhají registraci skutečných majitelů, povinně vyžadovaly osvědčení o provedení zápisu či přímo výpis z evidence skutečných majitelů. Poté by bez požadovaného zápisu v ESM nemělo být možné např. získat úvěr v bance apod.

I proto by obchodní společnosti měly věnovat náležitou pozornost splnění povinnosti zápisu do ESM.

Mgr. Jana Švehlová