Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) informujeme, že provádíme zpracování osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Advokátní kancelář Komeiserová&Švehlová, tedy advokátky Mgr. Anna Komeiserová a/nebo Mgr. Jana Švehlová, se sídlem Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10.

Můžete nás kontaktovat na emailu anna.komeiserova@ksak.cz, nebo jana.svehlova@ksak.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 777 023 415 (AK), +420 603 913 644 (JŠ).

Advokátní kancelář nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Abychom Vám mohli poskytovat právní služby, můžeme zpracovávat následující osobní údaje fyzických osob, a to vždy v rozsahu podle charakteru jednotlivého případu:

  1. Identifikační údaje: slouží k identifikaci osoby, zejména se jedná o akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, adresa bydliště.
  2. Kontaktní údaje: slouží pro kontaktování a komunikaci s Vámi: e-mail, telefonní číslo, příp. kontaktní adresa
  3. Platební údaje: slouží k provádění plateb, zejména číslo bankovního účtu
  4. Další identifikační údaje: slouží k bližší identifikaci fyzické osoby v některých případech – pohlaví, věk, státní příslušnost, osobní (rodinný) stav, počet vyživovaných osob.
  5. Údaje o majetkových poměrech: pro některá řízení potřebujeme znát majetkové poměry určité osoby, její ekonomickou důvěryhodnost a platební morálku (typicky pro vymáhání pohledávek).
  6. Další údaje: je možné, že o Vás zpracováváme další nezbytné údaje potřebné k řádnému poskytování právních služeb (podle jednotlivých druhů řízení: informace o rodinných poměrech, poskytnutých dávkách, srážkách ze mzdy atd.).

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádného poskytnutí právních služeb (z důvodu plnění smluvních povinností), k ochraně Vašich i našich oprávněných zájmů a k plnění našich právních povinností (např. účetní a daňové povinnosti). Osobní údaje třetích osob (např. protistrany) mohou být zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů našich klientů.

Není Vaší povinností nám osobní údaje poskytnout, ale bez nich nemůžeme řádně poskytovat naše služby.

Při poskytování právních služeb nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Nechceme zpracovávat Vaše osobní údaje po neomezenou dobu, jsme však povinni je uchovávat po dobu 5 let od ukončení poskytování právní služby. Účetní doklady uchováváme po dobu 10 let od jejich vytvoření.

Vaše osobní údaje nepředáváme k dalšímu zpracování.

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci (notáři, exekutoři, soudy, správní orgány – úřady) podle charakteru poskytované právní služby. Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (např. překladatelé), a dodavateli IT systému (systém Webspis).

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte rovněž právo vznést námitku.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, zejména v případě předání klientského spisu jinému advokátovi. V případě ukončení právního zastoupení v průběhu případu, nás můžete požádat o předání klientského spisu jinému advokátovi.

Žádosti můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailové adresy (postačí jedna z nich), nebo písemně na adresu sídla Advokátní kanceláře.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – viz www.uoou.cz. Budeme rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.