Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Od 1.10.2022 začala platit novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která opět přinesla několik nových povinností v této oblasti. Jednak došlo k mírné změně ve vymezení samotného pojmu skutečný majitel a také částečnému rozšíření i na další osoby. Došlo i k aktualizaci formulářů používaných pro zápis do evidence a nově se zapisuje také struktura vztahů, na základě kterých se dovozuje koncový skutečný majitel.

Všechny tyto změny jsou právnické osoby povinny provést do 1.4.2023 a do tohoto data upravit své zápisy v současné evidenci skutečných majitelů (resp. zajistit zápis do evidence, pokud jej dosud neměly). V této souvislosti upozorňujeme, že v současné době je podle stávajícího zákona většina zapsaných údajů veřejně přístupná, a to včetně osobních údajů koncových majitelů – fyzických osob.

Do budoucna je však možné, že dojde opět ke znepřístupnění některých údajů, neboť Soudní dvůr EU se v nedávném rozhodnutí vyslovil pro neplatnost ustanovení unijního práva ohledně možnosti přístupu široké veřejnosti do evidence s ohledem na právo na soukromý život a ochranu osobních údajů zapisovaných skutečných majitelů. Je tedy otázkou, kdy tuto změnu promítne český zákonodárce opět i do našeho zákona.

Mgr. Jana Švehlová